نخ نایلون 6 

مشخصات محصولات
مقطع تحصیلی محدوده IV درخشش
درجه نساجی 2.45 – 335 نیمه کسل کننده روشن

نخ نایلون 6 تا حدی

مشخصات محصولات
محدوده منکر محدوده رشته درخشش
20 – 140 07 – 96 نیمه کسل کننده، تری لوبال روشن، گرد روشن و مشکی دوپ.

موارد کاربرد: بافندگی دایره ای، بافندگی تار، بافندگی، پارچه های باریک، تاب دادن، رنگرزی نخ، کاربردهای صنعتی.

نخ نایلون 6 DRAW بافت

مشخصات محصولات
محدوده منکر محدوده رشته برنامه های کاربردی
20 – 120 24 – 96 بافت سازی و بافت سازی هوا

نخ نایلون 6 کاملا کشیده

مشخصات محصولات
محدوده منکر محدوده رشته درخشش
20 – 120 07 – 96 نیمه کسل کننده، تری لوبال روشن، گرد روشن و مشکی دوپ.

موارد کاربرد: بافندگی دایره ای، بافندگی تار، بافندگی، پارچه های باریک، تاب دادن، رنگرزی نخ، کاربردهای صنعتی.

نخ نایلون 6 تا حدی

مشخصات محصولات
محدوده منکر محدوده رشته برنامه های کاربردی
20 – 120 24 – 96 بافت سازی و بافت سازی هوا

درخشش: نیمه کسل کننده، تری لوبال روشن، گرد روشن و دوپ رنگ شده